دکتر صاحبعلی منافی

گروه نانو مواد و نانو کامپوزیت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

دکتر محمد تقی بائی

گروه نانو شیمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر

دکتر مازیار احمدی گلسفیدی

گروه نانو شیمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

دکتر مرتضی خوشوقت

گروه نانو سیال

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

دکتر جواد سیفی

گروه نانو غشا و نانو پلیمر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

دکتر سیده زهرا سید النگی

گروه نانو شیمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر

دکتر زینت السادات حسینی

گروه نانو شیمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

دکتر فرامرز رستمی چراتی

گروه نانو شیمی

دانشگاه گنبد کاووس

دکتر رضا اکبری

گروه نانو شیمی

دانشگاه گنبد کاووس

دکتر جواد رجبی

گروه نانو مواد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد

دکتر سعید حصارکی

گروه نانو مواد

پژوهشگاه مواد و انرژی

دکتر بهزاد شاهمرادی

گروه نانو محیط زیست

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

دکتر حسن کریمی مله

گروه نانوفناوری

دانشگاه صنعتی قوچان

دکتر افشین فرحبخش

گروه نانو بیو تکنولوژی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

دکتر علی میرابی

گروه نانو شیمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

دکتر اکبر رستمی ورتونی

گروه نانو شیمی

دانشگاه قم

دکتر سیروان محمدی آذر

گروه نانو شیمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

دکتر روح اله کرمی اسبو‎

گروه نانو محیط زیست

موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

دکتر حامد تشکریان

گروه نانو دارو

دانشگاه علوم پزشکی بابل

دکتر سهراب کاظمی

گروه نانو دارو

دانشگاه علوم پزشکی بابل

دکتر محمد شیرمردی

گروه نانو محیط زیست

دانشگاه علوم پزشکی بابل

دکتر خدیجه یداله زاده

گروه نانو شیمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

دکتر آزاده سادات نعیمی

گروه نانو فیزیک و نانو فوتونیک

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

دکتر لیلا اسلامی

گروه نانو فیزیک و نانو فوتونیک

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

دکتر علی وارسته مرادی

گروه نانو شیمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

دکتر مهدی عبادی

گروه نانو شیمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

دکتر الهام تازیکه لمسکی

گروه نانو شیمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

دکتر محمد حبیبی جویباری

گروه نانو شیمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

دکتر حسین یوسفی

گروه نانوفناوری

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دکتر حمیدرضا رودی

گروه نانوفناوری

دانشگاه شهید بهشتی

دکتر امیر رینه

گروه نانو شیمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

دکتر غفار درویش

گروه نانو الکترونیک

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

دکتر حامد رشیدی

گروه نانو پودر و نانو مواد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

دکتر محمد ضعیفی زاده

گروه نانو بیوتکنولوژی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

دکتر منوچهر فرجامی نژاد

گروه نانو شیمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

دکتر الهام عزت زاده

گروه نانو شیمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

دکتر نسترن سهرابی گیلانی

گروه نانو شیمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

دکتر سمیه رستم زاده منصور

گروه نانو شیمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

دکتر علی صادقیان

گروه نانو شیمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

دکتر عبدالستار دوگونچی

گروه نانو سیال

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

دکتر فهیمه روشن فر

گروه نانو مواد

پژوهشگاه مواد و انرژی

دکتر فاطمه کریمی

گروه نانو بیو تکنولوژی

دانشگاه صنعتی قوچان

دکتر حمزه علی طهماسبی

گروه نانو پودر و نانو مواد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

دکتر زهرا هجری

گروه نانو غشا و نانو پلیمر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

دکتر زکیه بیات

گروه نانو دارو

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

دکتر مریم امیدوار

گروه نانو غشا و نانو پلیمر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

دکتر مهدی مهام

گروه نانو شیمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

 

                                                                                                

 
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.