3. Dr. nasrollah

کارگاه تخصصی ”سنتز سبز نانو ذرات فلزی با استفاده از عصاره های گیاهی و کاربرد کاتالیستی آنها“ توسط دکتر محمود نصراله زاده عضو فهرست یک درصد دانشمندان برتر دنیا و عضو هیات علمی گروه شیمی دانشگاه قم در روز همایش، برگزار می شود.

دکتر محمود نصراله زاده