2

به اطلاع نویسندگان محترم می رساند، مقالات برتر بعد از انتخاب توسط کمیته علمی همایش، به اطلاع نویسندگان و مجلات مرتبط رسانده شده (مقالات برتر فارسی مرتبط با زمینه تخصصی مجله پژوهشکده فناوری نانو و مواد پیشرفته و مجله دریافنون و مقالات برتر انگلیسی مرتبط با زمینه تخصصی مجله Journal of Advances in Environmental Health Research) و در صورت تمایل نویسندگان به چاپ مقالات در مجلات پیشنهادی، توسط نویسندگان محترم به فرمت مجلات فوق تبدیل و در سایت مجلات بارگزاری میشود.

با هماهنگیهای صورت گرفته با سردبیران محترم مجلات حامی همایش، مقالات برتر با تسهیل در فرایند داوری بررسی می شوند.

 

دبیرخانۀ همایش ملی توسعه فناوری نانو