جدول برنامه اجرایی همایش:

زمان: چهارشنبه 16 اسفند 96    مکان: دانشکده فنی و مهندسی-سالن علامه جعفری

 

ردیف

عنوان

ساعت شروع

بخش اول- پذیرش

8:30 صبح

1

بخش دوم-معرفی و سخنرانان همایش

9صبح

2

بخش سوم: ناهار و نماز

 

شروع ساعت 12 ظهر

3

بخش چهارم: کارگاه

 

شروع ساعت 13 بعدازظهر

4

بخش پنجم: ارائه مقالات

 

شروع ساعت 13 بعدازظهر